Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

hmpf3rd
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
hmpf3rd
hmpf3rd
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viamisery misery

August 26 2018

hmpf3rd
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viancmsp ncmsp

June 24 2018

9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viadusz dusz

June 23 2018

hmpf3rd
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viawszystkodupa wszystkodupa

April 25 2018

hmpf3rd
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittlegray littlegray
hmpf3rd
8096 72fc 500
Reposted fromvertheer vertheer viatediousuncle tediousuncle
hmpf3rd
hmpf3rd
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme

March 12 2018

hmpf3rd
hmpf3rd
hmpf3rd
0850 6158
Reposted fromonosendai onosendai viawszystkodupa wszystkodupa

March 03 2018

hmpf3rd
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaunno unno
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
hmpf3rd
3638 b597 500
Reposted fromintrigante intrigante viasurpriseme surpriseme
hmpf3rd
3203 e3d0
Reposted frombruxa bruxa viaFiriath Firiath
hmpf3rd
8273 23ef 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFiriath Firiath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl