Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

hmpf3rd
hmpf3rd
8995 ff3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
hmpf3rd
4059 9d1b
Reposted fromweheartit weheartit viamems mems

November 04 2017

hmpf3rd
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
hmpf3rd
6169 b036

Get Outta My Way

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viakociolek kociolek

October 15 2017

hmpf3rd
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaselsey selsey
hmpf3rd
Reposted frommyrla myrla viahaszraa haszraa
hmpf3rd
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
hmpf3rd
1486 4ea0
Reposted fromagridoce agridoce viaaliciaem aliciaem
hmpf3rd

October 07 2017

hmpf3rd
hmpf3rd
1970 856b 500
hmpf3rd

October 05 2017

hmpf3rd
hmpf3rd
9069 aa31 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamisery misery
hmpf3rd

August 01 2017

6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viablaxkseoul blaxkseoul

July 30 2017

6253 97a5

artyeux:

Jean-Luc Godard and Anna Karina on their wedding day by Agnès Varda | March 1961 

hmpf3rd
4952 6879 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatediousuncle tediousuncle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl