Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

hmpf3rd
7627 cf2d
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamems mems
hmpf3rd
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamems mems
hmpf3rd
hmpf3rd
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
hmpf3rd

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaFiriath Firiath
hmpf3rd
Reposted frombluuu bluuu

September 24 2018

hmpf3rd
9658 163f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamems mems
hmpf3rd

September 14 2018

hmpf3rd
No Comment
Reposted fromfightling fightling viacrispybones crispybones
hmpf3rd
Reposted frombluuu bluuu
hmpf3rd
5130 08b5
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
hmpf3rd

September 12 2018

hmpf3rd
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamems mems
hmpf3rd
5354 093a
Reposted fromoutline outline viasurpriseme surpriseme
hmpf3rd
Reposted fromFlau Flau viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
hmpf3rd
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatediousuncle tediousuncle
hmpf3rd
hmpf3rd
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
hmpf3rd
hmpf3rd
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viamisery misery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl