Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

hmpf3rd
9658 163f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamems mems
hmpf3rd

September 14 2018

hmpf3rd
No Comment
Reposted fromfightling fightling viacrispybones crispybones
hmpf3rd
Reposted frombluuu bluuu
hmpf3rd
5130 08b5
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
hmpf3rd

September 12 2018

hmpf3rd
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamems mems
hmpf3rd
5354 093a
Reposted fromoutline outline viasurpriseme surpriseme
hmpf3rd
Reposted fromFlau Flau viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
hmpf3rd
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatediousuncle tediousuncle
hmpf3rd
hmpf3rd
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura "Fabula rasa"
hmpf3rd
hmpf3rd
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viamisery misery

August 26 2018

hmpf3rd
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viancmsp ncmsp

June 24 2018

9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viadusz dusz

June 23 2018

hmpf3rd
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viawszystkodupa wszystkodupa

April 25 2018

hmpf3rd
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialittlegray littlegray
hmpf3rd
8096 72fc 500
Reposted fromvertheer vertheer viatediousuncle tediousuncle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl